Kết quả cuộc điều tra 7.820 doanh nghiệp trên cả nước về vai trò của các hiệp hội kinh doanh...