Nhiều ý kiến cho rằng văn minh đô thị tại thành phố chưa chuyển biến vì ý thức của một bộ phận người dân và các cơ quan chưa cao.