Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính đã công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết quý III/2016.

Het quy III/2016, so du Quy binh on gia xang dau con 2.175,134 ty dong - Anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Bộ Tài chính, tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công bố chi tiết về tình hình trích lập, sử dụng, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) quý III/2016. Cụ thể như sau:

- Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 01/01/2016: 3.970,063 tỷ đồng.

- Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016: 3.787,147 tỷ đồng.

- Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2016: 1.495,432 tỷ đồng.

- Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016): 1.242,136 tỷ đồng.

- Tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016): 564,892 tỷ đồng.

- Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương: 2,771 tỷ đồng.

- Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm: 313 triệu đồng.

- Số dư Quỹ BOG đến hết quý III (đến hết ngày 30/9/2016): 2.175,134 tỷ đồng.

PV.