Bởi trót lỡ...

Thôi rồi, Xuân này con không về.

ST