SGDCK Hà Nội trân trọng thông báo chấp thuận về nguyên tắc cho Quý Công ty được niêm yết bổ sung 4.295.328 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 747/UBCK-GCN ngày 30/11/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với những nội dung sau: - Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Hưng Đạo Container - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: HDO - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 4.295.328 cổ phiếu (Bốn triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi tám cổ phiếu) - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 42.953.280.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ chín trăm năm mươi ba triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng)