Năm 2016, Thường trực và các ban của HĐND TP Hà Nội đã tổ chức 24 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề.

Trong đó, Thường trực HĐND thành phố đã giám sát 3 đợt về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách theo Nghị quyết của HĐND thành phố; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 13-7-2012 của HĐND thành phố về Quy hoạch phát triển du lịch TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Qua giám sát, HĐND thành phố đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân cần tập trung khắc phục.

Đặc biệt, sau giám sát, ngoài đề xuất với Trung ương, các bộ, ngành sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp thực tiễn, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố rà soát, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách trình HĐND thành phố thông qua nhằm khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực cho phát triển Thủ đô.

Vũ Thủy