(NDHMoney) Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (mã HCM-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2012.

Theo đó, doanh thu quý 1 của HCM đạt 158,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 96,47 tỷ đồng của quý 1/2011. Trong cơ cấu nguồn thu, doanh thu môi giới đạt 36,5 tỷ đồng, doanh thu đầu tư, góp vốn đạt 8,6 tỷ đồng, doanh thu tư vấn đạt 9,7 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 103,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh của HCM là trên gần 40 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp là trên 17,1 tỷ đồng.

Kết quả, HCM lãi sau thuế 81,65 tỷ đồng trong quý 1, tăng mạnh so với mức 41,7 tỷ đồng của quý 1/2011.

Tính đến 31/12, vốn chủ sở hữu của HCM là hơn 2.120 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư của chủ đầu tư là trên 1.008 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 560 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đạt trên 460 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/3/2012, tiền và tương đương tiền của HCM đạt trên 862 tỷ đồng (trong tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán là 415 tỷ đồng).

SSI: Công ty mẹ lãi trên 246 tỷ đồng trong quý 1/2012

KLS: Báo lãi 75,7 tỷ đồng quý 1

VND: Quý 1 báo lãi trên 30 tỷ đồng

WSS: Lãi sau thuế gần 92 triệu đồng quý 1

PSI : Lãi 186 triệu đồng trong quý 1

SHS: Ước lãi 40 tỷ đồng trong quý 1