CTCP Đất vàng Hà Nội - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Viết Trường - Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội (HCI) thông báo chỉ bán được 100,000 cp trong tổng số 1,145,904 cp đăng ký bán hết trước đó.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đất vàng Hà Nội
- Mã chứng khoán: HCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,145,904 CP (tỷ lệ 21.9%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Viết Trường
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 156,960 CP (tỷ lệ 3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,145,904 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,045,904 CP (tỷ lệ 19.99%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không công bố
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/06/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/06/2014.

HNX