Căn cứ thông báo số 3683/TB-VSD ngày 23/9/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HBE như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2010 - Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 - Nội dung Đại hội: + Báo cáo của HĐQT về thực hiện dự án xây dựng Trường Phổ thông có nhiều cấp học trong thời gian qua và điều chỉnh kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. + Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học chất lượng cao Marie – Curie + Bầu bổ sung ủy viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 do có một ủy viên Ban kiểm soát từ chức + Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2010. - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: ngày 24/10/2010 - Địa điểm thực hiện: Số 58 Phan Đình Phùng, Tp.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh