Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình như sau:

Tài liệu đính kèm: HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ