Vấn đề xây dựng một nền tảng cho blog nói chung, hay các quy tắc ứng xử cho cộng đồng blogger sẽ còn tiếp tục tranh luận. Nhưng trên hết mỗi blogger phải tự xây dựng cho mình văn hóa ứng xử trên blog dựa vào nền tảng đạo đức và tôn trọng luật pháp