Đọc bài "Cần cứu thị trwòng bất động sản" tôi thấy kiến thức của người viết quá nông cạn qua các đề xuất non kém, phi kinh tế.