Ban vận động xúc tiến đầu tư nước ngoài (XTĐTNN) tỉnh Hậu Giang vừa được UBND tỉnh Hậu Giang chính thức thành lập tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND với gần 30 thành viên...

Hau Giang: Thanh lap Ban van dong Xuc tien dau tu nuoc ngoai - Anh 1

Ban vận động xúc tiến đầu tư nước ngoài (XTĐTNN) tỉnh Hậu Giang vừa được UBND tỉnh Hậu Giang chính thức thành lập tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND với gần 30 thành viên và tổ giúp việc gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên nhiều sở, ngành và đơn vị có liên quan do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên làm Trưởng ban, cơ quan thường trực Ban vận động XTĐTNN tỉnh Hậu Giang đặt tại Sở Kế hoạch- Đầu tư tỉnh.

Được biết, Ban vận động XTĐTNN tỉnh Hậu Giang có những nhiệm vụ quan trọng như: tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch vận động, thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn vốn nước ngoài (NGO, FDI, ODA); đề xuất các phương án bảo đảm các nguồn vốn nước ngoài được thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và trong khuôn khổ các nguồn lực đã được xác định; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án; xem xét đề nghị khen thưởng kịp thời cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện tốt việc vận động, thu hút, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh…