Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa giao UBND TP Hải Phòng chỉ đạo thực hiện kiểm định, lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phê duyệt và công bố theo quy định tại Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/1015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (CCC) trên địa bàn trong trường hợp được chỉ định thầu nhà đầu tư, nhà thầu theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu.

Đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại CCC đang trong tình trạng hư hỏng nặng, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ trong thời gian ngắn, cần triển khai trước mùa mưa lũ để tránh xảy ra những thiệt hại khó lường: UBND TP Hải Phòng căn cứ quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để trình Thủ tướng áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Đối với trường hợp CCC có tính cấp bách, đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, cần cải tạo, xây dựng ngay để tránh xảy ra những hệ quả khó lường trong mùa mưa lũ, Phó Thủ tướng cho phép UBND TP Hải Phòng được thực hiện rút ngắn quá trình đầu tư thực hiện dự án.

UBND TP Hải Phòng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thực hiện các dự án cải tạo, xây dựng lại CCC trên địa bàn.

Vương Hậu