ND - Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo xây dựng "Đề án tạo nguồn cán bộ các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn", đề ra mục tiêu đào tạo 150 người có trình độ đại học bảo đảm đủ tiêu chuẩn để tạo nguồn quy hoạch cho chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn hoặc nhất thể hóa hai chức danh này.

Đến nhiệm kỳ 2015-2020, hầu hết số ứng cử viên tham gia đề án được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Đây là chương trình đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo xã, phường, thị trấn ngay từ khi người được đào tạo chưa là lãnh đạo, thậm chí chưa tham gia công tác nhằm chuyên nghiệp hóa và tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở, khắc phục hạn chế đào tạo lại sau bổ nhiệm dẫn đến tình trạng thiếu tính chuyên nghiệp, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. PV