Ngày 16/11, tại Xơun, cuộc gặp cấp thủ tướng đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên trong vòng 15 năm nay đã kết thúc với hàng loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, môi trường và viện trợ nhân đạo.