(CATP) Thông qua UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 26-7-2009 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ký văn bản giúp 8 tỷ đồng cho hai huyện miền núi Phước Sơn và Tây Giang (thuộc danh sách 61 huyện nghèo nhất nước). Nguồn kinh phí này giúp hai huyện xóa nhà tạm cho dân (10 triệu đồng/nhà), cùng những công trình thiết thực cho đời sống dân sinh như giao thông, thủy lợi... Hai huyện Phước Sơn và Tây Giang 95% là dân tộc thiểu số, đời sống, giao thông đồng bào còn nhiều khó khăn, có những nơi xã này cách xã khác gần 100km đường núi.