Năm 2014, huyện Thanh Miện sẽ dành khoảng 14,3 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương xây dựng Nông thôn mới (NTM). Số tiền này được trích từ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, trích 10% tiền đấu giá quyền sử dụng đất và nguồn chuyển tiếp từ năm 2013. Theo đó, huyện hỗ trợ các xã thực hiện dồn ô, đổi thửa (1 triệu đồng/ha), kiên cố hóa kênh mương (3 tỷ đồng), hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia (300 triệu đồng/trường), cải tạo trạm y tế xã, thị trấn (200 triệu đồng/trạm)...

Năm 2014, huyện Thanh Miện sẽ dành khoảng 14,3 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương xây dựng Nông thôn mới (NTM). Số tiền này được trích từ các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, trích 10% tiền đấu giá quyền sử dụng đất và nguồn chuyển tiếp từ năm 2013. Theo đó, huyện hỗ trợ các xã thực hiện dồn ô, đổi thửa (1 triệu đồng/ha), kiên cố hóa kênh mương (3 tỷ đồng), hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia (300 triệu đồng/trường), cải tạo trạm y tế xã, thị trấn (200 triệu đồng/trạm)...

Thùy Trâm