Đề tài “Nghiên cứu bảo tồn nguồn lợi rươi và phát triển nghề khai thác rươi dựa vào cộng đồng ở vùng nước lợ thuộc tỉnh Hải Dương” đang được Viện Sinh thái và Môi trường nhiệt đới chủ trì thực hiện.

Hai Duong phuc hoi va bao ton con ruoi - Anh 1

Trong thời gian 2 năm (2016-2018), đề tài sẽ nghiên cứu phục hồi và bảo tồn nguồn lợi rươi đang có xu hướng suy giảm cả về sản lượng và vùng phân bố; xây dựng mô hình nuôi rươi hiệu quả ở vùng nước lợ ven một số sông Thái Bình, Văn Úc và Kinh Thầy thuộc tỉnh Hải Dương để khai thác bền vững nguồn lợi.

Bước đầu, nhóm nghiên cứu đã khảo sát sơ bộ và thử nghiệm xây dựng mô hình đầm nuôi rươi có hiệu quả ở vùng nước lợ ven các sông thuộc tỉnh Hải Dương. Mô hình được thực hiện tại 3 xã là An Thanh, Tứ Xuyên (huyện Tứ Kỳ) và Vĩnh Lập (huyện Thanh Hà).

Đề tài cũng nghiên cứu sự phân bố của rươi liên quan đến sự trao đổi nước. Kết quả cho thấy, mật độ lỗ rươi xuất hiện cao nhất ở khu vực cửa cống, đạt trung bình 493-598 lỗ rươi/m2, tiếp đến là khu vực giữa ruộng đạt trung bình 358-371 lỗ rươi/m2. Khu vực cuối ruộng có mật độ thấp nhất với 172-361 lỗ rươi/m2.

Thu Hương