(PL)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Theo đó, có hai cách lập hóa đơn điện tử.

Người bán sẽ lập hóa đơn, gửi cho người mua để người mua ký rồi gửi lại để tiến hành các thủ tục khác. Người bán cũng có thể đưa sẵn hóa đơn mẫu lên website của mình để người mua tự vào điền vào mẫu, ký và gửi cho người bán. Dự thảo đưa ra hai phương án kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn điện tử. Phương án thủ công là để người bán tự xem, tự kiểm tra, nếu thấy hợp lệ thì gửi thông báo chấp thuận. Phương án tự động là để phần mềm hóa đơn điện tử kiểm tra, nếu thông tin khai chưa hợp lệ thì phần mềm từ chối và người mua sẽ không thể hoàn tất công đoạn ký, gửi hóa đơn. Q.NHƯ