CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam.

HAG: Sacombank bán xong 1,1 triệu cổ phiếu HAG:28/07 chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc chia thưởng 2:1 HAG: Đã mua hơn 512 nghìn trong 3 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký Theo đó, doanh thu của công ty trong quý II/2009 là 1.138,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 là 2.049,8 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của HAGL trong 6 tháng đầu năm 2009 là 771 tỷ đồng, đạt 67% mức kế hoạch năm 2009; lợi nhuận sau thuế đạt 594 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý II/2009 là 297,53 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 536,7 tỷ đồng qua đó mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của riêng 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3.035 đồng. Vừa qua, HĐQT công ty đã thống nhất kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu). Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần (60%) và lợi nhuận để lại năm 2008 (40%). Đồng thời, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu điều chỉnh tăng từ 3.129 tỷ lên 3.660 tỷ, lợi nhuận sau thuế từ 863 tỷ lên 1.050 tỷ đồng. Theo HAGL