Bạn Nguyễn Quế Anh ở Vĩnh Phúc có hỏi:

Đối với hàng hóa dùng để khuyến mãi, do doanh nghiệp sản xuất ra, phải chịu thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế là giá nào và hạch toán ra sao? Nếu không tính thuế thì có bị phạt truy thu không? ề thuế giá trị gia tăng thì: doanh nghiệp khuyến mãi bằng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (không phân biệt hàng do doanh nghiệp sản xuất hay mua ngoài) thì sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi đầu ra phải chịu thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế giá trị gia tăng trong trường hợp này là giá của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa mua ngoài và thuế giá trị gia tăng đầu vào của các khoản chi phí hợp lý sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại được khấu trừ theo Luật thuế giá trị gia tăng. Khi thực hiện chương trình khuyến mãi, doanh nghiệp xuất hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế giá trị gia tăng như hóa đơn xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Hạch toán như sau: Nợ TK 641 (Giá bán bình thường). Có TK 512. Có TK 3331. Nợ TK 632 (Giá vốn). Có TK 156 Nếu doanh nghiệp không tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, dùng để khuyến mãi thì sẽ bị truy thu và xử phạt vi phạm về hành vi kê khai, nộp thuế.