Chúng tôi nhận làm đại lý bán hàng cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bán đúng giá hưởng hoa hồng). Công ty đó xuất luôn hóa đơn khi giao hàng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ trả tiền sau 7 ngày. Đề nghị TBKT hướng dẫn chúng tôi cách hạch toán khi hàng hóa nhập kho và xuất kho. (Vũ Thị Thanh Hường, Cầu Giấy, Hà Nội)

ẫn chúng tôi cách hạch toán khi hàng hóa nhập kho và xuất kho. (Vũ Thị Thanh Hường, Cầu Giấy, Hà Nội) Trả lời: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giao hàng cho công ty đồng thời xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Sau 7 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn, công ty phải trả đủ số tiền ghi hóa đơn, như vậy quyền sở hữu hàng hóa thuộc về công ty. Việc hạch toán hàng hóa nhập kho, xuất kho thực hiện như sau: Khi nhận hàng về nhập kho, căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, ghi: Nợ TK 156, Nợ TK 133/ Có các TK liên quan. Khi xuất hàng hóa hóa ra bán, ghi: Nợ các TK có liên quan/Có tài khoản 511, Có TK 3331. Đồng thời xác định giá vốn của hàng bán ra, ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156. Hàng tháng khi nhận được hóa đơn tiền hoa hồng được hưởng, ghi: Nợ các TK có liên quan/Có TK 511. Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán, xác định kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính.