Giadinh.net - Chỉ khoảng 200m đường liên huyện qua xã Vân Canh mà có đến hàng chục trung tâm môi giới ...