(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ra Quyết định số 3855/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2009 tại một số huyện thuộc Hà Nội.

Theo đó, sẽ bổ sung 10 chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các huyện. Trong đó, huyện Thạch Thất: 1 ngạch cán sự, chuyên ngành trồng trọt. Huyện Phú Xuyên: 2 ngạch chuyên viên (CV) chuyên ngành kinh tế; 1 CV chuyên ngành công tác xã hội; 1 CV chuyên ngành công nghệ và môi trường; 1 CV chuyên ngành quản lý đất đai. Huyện Từ Liêm: 1 CV chuyên ngành kế toán. Huyện Sóc Sơn: 1 CV chuyên ngành kinh tế và 2 CV chuyên ngành quản lý đất đai. Phong Thu