Sau 15 năm triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm năm qua, với sự cố gắng, tích cực trong quá trình triển khai, chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh 34 của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành phố đã thu được những kết quả bước đầu, có ý nghĩa quan trọng... Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh 34 đã có những tác động tích cực làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thúc đẩy nâng cao dân trí, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị...

Với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là Pháp lệnh 34, người dân ngày càng được đáp ứng tốt hơn về quyền được thông tin và tìm đến thông tin, được tham gia thảo luận biểu quyết thông qua quyết định về: Các chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn thôn, tổ dân phố, khu dân cư; xây dựng hương ước, quy ước văn hóa thôn... Người dân cũng được tham gia bàn bạc về những nội dung công việc, góp ý kiến cho chính quyền xem xét trước khi đưa ra các quyết định quan trọng, như: Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn hằng năm của địa phương; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và sử dụng có hiệu quả quỹ đất công ích của địa phương; phương án quy hoạch dân cư, giải tỏa, di dời, tái định cư; mức huy động các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng thôn... Đã có hàng nghìn cuộc họp ở thôn, tổ dân phố; hàng vạn ý kiến đóng góp tích cực của nhân dân với nhiều sáng kiến hay, thiết thực để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố được thực hiện một cách dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình và do nhân dân trực tiếp bầu ra. Nhiều đồng chí trưởng thôn, tổ trưởng dân phố được nhân dân tín nhiệm bầu tham gia nhiều nhiệm kỳ và số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao. Việc lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tổ chức đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp chính quyền cơ sở, đồng thời bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên.

Việc thực hiện Pháp lệnh 34 đã có sự gắn kết thích hợp hơn với công tác cải cách thủ tục hành chính (điển hình là thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"), loại bỏ dần những thủ tục, quy định rườm rà, không phù hợp để giảm bớt phiền hà cho dân..., đã thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tiếp nhận các dịch vụ hành chính; tinh thần, thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân cũng có những chuyển biến đáng kể.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34 trên địa bàn thành phố vẫn còn một số bất cập, mang tính hình thức, kết quả chưa như mong muốn, chưa tạo được sự chuyển biến đồng bộ, toàn diện trong việc thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực theo quy định của Pháp lệnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức và nhân dân biết, hiểu và thực hiện còn thấp. Một số quy chế, hương ước, quy ước thực hiện dân chủ ở cơ sở còn dài dòng, có nội dung chưa sát với thực tế, khó nhớ, khó thực hiện, chưa được rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương... Do đó, cần phải có sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao và cụ thể hóa nội dung để tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Pháp lệnh trên địa bàn thành phố.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ thành phố tới cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền trong thực hiện Pháp lệnh 34. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện Pháp lệnh, tiếp tục chỉ đạo mở rộng dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện để nhân dân tham gia rộng rãi trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tập trung phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương còn lúng túng, trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nói chung, Pháp lệnh 34 nói riêng; tuyên truyền biểu dương những điển hình tiên tiến, đồng thời phê bình những địa phương, đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh dân cử, làm tốt công tác giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án ở cơ sở. Đồng thời, đổi mới công tác kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo hướng cụ thể, thiết thực, trực tiếp với cơ sở, chú trọng kiểm tra vào các lĩnh vực như: Quản lý tài chính, tài sản, nhà đất; giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại... Phải gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; nhất là phải thường xuyên gắn thực hiện Pháp lệnh 34 với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng...