UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 234/TB-VP truyền đạt Kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai phần mềm quản lý giáo dục.

Ha Noi: Thong nhat trien khai phan mem quan ly giao duc tren dia ban Thanh pho - Anh 1

Theo đó, UBND Thành phố thống nhất việc triển khai phần mềm quản lý giáo dục trên địa bàn Thành phố và giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xác định nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin của Thành phố trong lĩnh vực giáo dục, theo yêu cầu chung của Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện thỏa thuận hợp tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai 2015 - 2018, giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích, trong đó, nêu rõ kết quả đạt được, chưa đạt được so với yêu cầu của Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rà soát, đánh giá đến thời điểm hiện nay, nội dung Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường đã thực hiện liên quan việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục của Thành phố, trong đó nêu rõ kết quả đạt được, chưa đạt được so với yêu cầu của Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ nội dung trên và yêu cầu hiện nay của UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất phương án khả thi báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/10/2016.

PV