UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 384/TB-UBND về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo Đề án xây dựng và phát triển mô hình Phòng khám Bác sỹ gia đình thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện Đề án xây dựng và phát triển mô hình Phòng khám Bác sĩ gia đình thành phố Hà Nội theo hướng xây dựng Đề án thí điểm mô hình Phòng khám Bác sỹ gia đình tại 01 quận hoặc huyện trên địa bàn Thành phố theo mô hình, tiêu chuẩn châu Âu; sử dụng cơ sở vật chất các Trạm Y tế hiện có, xã hội hóa kêu gọi đầu tư, quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe gia đình 24/24 giờ. Đồng thời, Sở Y tế chủ trì, phối hợp Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, đơn vị liên quan đề xuất nội dung trình UBND Thành phố xin ý kiến Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thống nhất, hướng dẫn việc cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề, quản lý hoạt động, chế độ bồi dưỡng của y, bác sỹ, điều dưỡng,... tham gia mô hình Bác sỹ gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội; Cơ chế quản lý, mua, chi trả Bảo hiểm Y tế cho người dân tham gia mô hình Bác sỹ gia đình.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị liên quan xây dựng phần mềm ứng dụng quản lý, trao đổi, tư vấn qua môi trường mạng; tích hợp, kết nối hệ thống các Phòng khám Bác sỹ gia đình, cơ sở cung cấp, kinh doanh thuốc, vật tư tiêu hao,... bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ người dân sử dụng dịch vụ y tế theo mô hình Bác sỹ gia đình.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp, tạo điều kiện Sở Y tế hoàn thành nhiệm vụ được giao. Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố việc thực hiện nội dung kết luận, chỉ đạo trên.

PV