Giadinh.net - Khi tiến hành thanh tra, để đảm bảo yếu tố đột xuất, tránh tình trạng “bao che”, ...