Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định số 2045/QĐ-UBND, thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến thành phố Hà Nội phục vụ việc xem xét, đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng. Hội đồng gồm 9 thành viên, do Tiến sĩ Lê Xuân Rao, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có trách nhiệm xem xét, lựa chọn, quyết định công nhận những cá nhân có sáng kiến, kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới có phạm vi ảnh hưởng đối với Thành phố hoặc toàn quốc để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận “Chiến sĩ thi đua Thành phố”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”./.