Ngày 5/10, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.

Ha Noi: Tap trung thuc hien cac chi tieu bao hiem y te - Anh 1

Theo đó, chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể: Năm 2016 là 80%; năm 2017 là 82,8%; năm 2018 là 85,3%; năm 2019 là 88,2%; năm 2020 là 90,1%. Để thực hiện chỉ tiêu này, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu tại Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 15/9/2015 của UBND thành phố thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND thành phố thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định việc thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, cung cấp đầy đủ thông tin, cách thức tham gia cho người sử dụng lao động, người lao động và người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm y tế để họ tích cực chủ động tham gia. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế.

Tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tập trung vào các nhóm đối tượng: Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể...; tăng cường các biện pháp bắt buộc chủ sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiển y tế cho người lao động đúng quy định pháp luật; nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Mở rộng và đa dạng hóa mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế, cần thông tin đầy đủ về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, cách thức tham gia để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Để đạt được chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, tập trung thực hiện đến 31/12/2016 đạt 60% dân số xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm y tế; đến năm 2020 đạt trên 90% dân số xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm y tế.

PV