Các trường hợp đấu giá đất để xây nhà ở thì mức phí từ 100.000 đến 500.000 đồng.