Có mẹ xin của em rồi ạ./////////////

Có mẹ xin của em rồi ạ./////////////