Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái vừa ký văn bản về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạm dừng các Đoàn đi công tác nước ngoài.

Theo Công văn số 460-CV/TU, để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2012 đạt kết quả, Thường trực Thành ủy yêu cầu:

Các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Kế hoạch số 52-KH/TU, Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 23/4/2012 và Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy; bám sát 3 nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để chuẩn bị báo cáo và tiến hành kiểm điểm một cách toàn diện.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2012, các cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị đề ra. Tạm dừng các chuyến công tác, tham quan tại nước ngoài; những trường hợp đặc biệt cần thiết, phải báo cáo, xin ý kiến của Thường trực Thành ủy và Thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Gian Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc triển khai tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy