ICTnews - UBND TP.Hà Nội yêu cầu, trong dự án Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Hà Nội đến 2020, sẽ triển khai các ứng dụng CNTT để xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: bản đồ số, cơ sở dữ liệu ngành…

Tính đến hết tháng 6/2014, trên địa bàn TP.Hà Nội có tổng số 5.709 trạm thu phát sóng di động BTS.

Đề cương, nhiệm vụ dự án “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội ký quyết định phê duyệt.

Sở TT&TT Hà Nội được UBND thành phố giao trách nhiệm làm chủ đầu tư dự án “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, với kinh phí ước tính là hơn 952 triệu đồng được lấy từ nguồn ngân sách thành phố năm 2015.

Theo phê duyệt, phạm vi nghiên cứu của dự án “Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính thành phố Hà Nội. Thời kỳ lập Quy hoạch chia thành 2 giai đoạn: từ 2015 - 2020 và 2020 - 2030.

Mục tiêu của dự án này là phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm bảo đảm phát triển mạng viễn thông thành phố Hà Nội đến năm 2020 dẫn đầu cả nước và ngang tầm các nước đang phát triển trong khu vực và một số nước trên thế giới.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm phù hợp, đồng bộ với quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; đảm bảo kết nối hạ tầng viễn thông thụ động của Thủ đô với hạ tầng viễn thông thụ động của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Vùng Thủ đô và cả nước. Đồng thời, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động còn phải đảm bảo ở mức cao nhất việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giữa các ngành đồng thời đáp ứng yêu cầu kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố; triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động: bản đồ số, cơ sở dữ liệu ngành...

Phòng Bưu chính Viễn thông thuộc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Sở đang triển khai xây dựng dự toán chi tiết của dự án “Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Theo số liệu thống kê của Sở TT&TT Hà Nội, tính đến hết tháng 6/2014, toàn địa bàn TP.Hà Nội có hơn 5.700 trạm thu phát sóng BTS của các mạng điện thoại di động, trong đó gần 1.200 trạm BTS dùng chung cơ sở hạ tầng (cột anten, nhà trạm) giữa các DN viễn thông với nhau hoặc thuê của các công ty xây dựng hạ tầng dùng chung. Đến hết quý II/2014, địa bàn Hà Nội có 1,3 triệu thuê bao điện thoại cố định và 11,5 triệu thuê bao di động.