Đây là một trong 4 giải pháp Hà Nội đưa ra nhằm hỗ trợ ổn định đời sống, phổ cập giáo dục, học nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP.