Ngày 27-5, Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội (Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội) đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở...