Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa giao Sở Tài chính xây dựng phương án thí điểm khoán kinh phí để tự túc phương tiện cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo. Lãng phí xe công... chất chồng gánh nợ!

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính rà soát, tổng hợp toàn bộ số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng hiện có của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã hết hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng. Từ đó lập kế hoạch, báo cáo UBND thành phố thực hiện thanh lý, khi thanh lý cần hủy tài sản theo quy định, không lưu thông trên thị trường.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Tài chính Hà Nội có trách nhiệm hoàn thiện văn bản báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, thống nhất gửi Thủ tướng Chính phủ xin cơ chế đặc thù đối với xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở Tài chính cũng có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra, lập phương án so sánh tổng chi phí cho một đầu xe ô tô theo hình thức mua mới (tiền mua xe, sửa chữa, bảo hành, tiền xăng, lái xe...) và tổng chi phí cho một đầu xe theo hình thức thuê dịch vụ xe theo quy định. Trên cơ sở rà soát, so sánh, đề xuất phương án thí điểm thuê xe ô tô phục vụ công tác cho các sở ngành ngành, quận huyện, trình UBND TP xem xét.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính xây dựng phương án thí điểm khoán kinh phí để tự túc phương tiện cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác. Thống nhất phương án giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế thực hiện nhiệm vụ được giao, quy định khoảng cách cụ thể (số km) từ trụ sở cơ quan để bố trí xe ô tô cho các chức danh có đủ tiêu chuẩn khi đi công tác.

C.L