(HNM) - UBND TP Hà Nội đã báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kế hoạch vốn thực hiện chương trình năm 2014.

Theo đó, tổng kinh phí huy động, phân bổ thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân năm 2014 gần 2.344,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước huy động gần 2.087 tỷ đồng, nguồn ngoài ngân sách nhà nước (kinh phí các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ, đóng góp thực hiện chương trình) hơn 257,4 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí này chủ yếu đầu tư cho phát triển sản xuất giống lúa hàng hóa chất lượng cao, hạ tầng vùng sản xuất chuyên canh tập trung; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng trường học, trạm xá, trụ sở xã, nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn...