(HHT_Online) Trong khi chờ đợi điểm chuẩn vào các trường khối THPT, bạn nào muốn phúc tra bài thi của mình thì thực hiện theo các trình tự như sau

Hà Nội: Đã có điểm thi vào lớp 10 Sở GD và ĐT Hà Nội ban hành hướng dẫn phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2009-2010 như sau: I. ĐIỀU KIỆN PHÚC KHẢO 1. Đối với bài thi môn Ngữ văn, Toán (thi ngày 24/6/2009) Mọi thí sinh dự thi có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó ở lớp 9 từ 2,0 điểm trở lên. 2. Đối với bài thi môn chuyên (thi ngày 25/6/2009) Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi theo quy định có quyền xin phúc khảo một hoặc hai bài thi môn chuyên. Sau nhiều mong ngóng, teen đã biết kết quả thi vào lớp 10 trong tuần qua. Ảnh: Trọng Tài II. CÔNG NHẬN KẾT QUẢ PHÚC KHẢO 1. Đối với bài thi môn Ngữ văn, Toán (thi ngày 24/6/2009) a) Chỉ những bài thi có điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên mới được công nhận là điểm chính thức của bài thi. b) Riêng những bài thi có điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 2,0 điểm trở lên phải được cặp giám khảo chấm lần đầu nhất trí bằng biên bản mới được công nhận là điểm chính thức của bài thi. 2. Đối với bài thi môn chuyên (thi ngày 25/6/2009) a) Nếu bài thi bị cộng nhầm hoặc ghi nhầm điểm thì Hội đồng Phúc khảo phải chữa lại cho đúng, Chủ tịch Hội đồng phải ký xác nhận sự sửa chữa. b) Nếu điểm phúc khảo bài thi chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 1,0 trở lên, phải tổ chức đối thoại giữa cặp chấm phúc khảo với cặp chấm lần đầu. Biên bản đối thoại phải có đủ chữ ký của 2 cặp chấm và ý kiến kết luận kèm theo chữ ký của Chủ tịch hội đồng. Hội đồng Phúc khảo chỉ điều chỉnh điểm bài thi theo điểm phúc khảo khi điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm lần đầu từ 1,0 trở lên. 3. Các trường hợp khác Giữ nguyên điểm chấm lần đầu. III. LỊCH LÀM VIỆC 1. Từ ngày 14/7/2009 đến 17/7/2009 Tại các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục (CSGD): a) Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo (theo mẫu). Thí sinh xin phúc khảo bài thi môn chuyên phải nộp lệ phí phúc khảo 20.000 đồng/1 bài (đối với thí sinh xin phúc khảo bài thi môn Ngữ văn, Toán thi ngày 234/6/2009 không phải nộp lệ phí). b) CSGD lập danh sách thí sinh phúc khảo (theo mẫu) thành 3 bản (1 bản lưu tại CSGD, 1 bản lưu tại phòng GD&ĐT, 1 bản nộp về Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục). c) Thí sinh tự do nộp đơn xin phúc khảo tại phòng GD&ĐT (phòng GD&ĐT lập danh sách tương tự như đối với CSGD). Thí sinh xin phúc khảo bài thi môn chuyên phải nộp lệ phí phúc khảo 20.000 đồng/1 bài (đối với thí sinh xin phúc khảo bài thi môn Ngữ văn, Toán thi ngày 234/6/2009 không phải nộp lệ phí). 2. Ngày 18/7/2009 a) CSGD nộp về phòng GD&ĐT: Danh sách thí sinh phúc khảo. b) Lệ phí phúc khảo 17.000 đồng/1 bài đối với bài thi môn chuyên. 3. Ngày 21/7/2009 Phòng GD&ĐT nộp về Phòng Quản lý thi và KĐCLGD: a) Danh sách thí sinh phúc khảo của từng CSGD (có xác nhận của phòng GD&ĐT), danh sách thí sinh tự do xin phúc khảo (nếu có). b) Lệ phí phúc khảo: 15.000 đồng/1 bài đối với bài thi môn chuyên. c) Khi nộp danh sách phúc khảo, phòng GD&ĐT phải cử cán bộ nhập danh sách vào máy tính tại Sở. d) Thời gian nhận danh sách phúc khảo: - Từ 8h30 nhận danh sách của các phòng GD&T thuộc các khu vực tuyển sinh: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. - Từ 13h30 nhận danh sách của các phòng GD&ĐT thuộc các khu vực tuyển sinh: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Ngày 30/7/2009 Phòng GD&ĐT nhận kết quả phúc khảo tại Sở sau đó cho niêm yết công khai tại CSGD. Đối với những thí sinh có thay đổi kết quả điểm bài thi sau phúc khảo, phòng GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận điểm sau phúc khảo cho thí sinh (theo mẫu). Thí sinh dự thi vào lớp 10 có thể phúc khảo bài thi theo hướng dẫn chi tiết của Sở IV. THỦ TỤC 1. Đơn xin phúc khảo bài thi Khi thí sinh nộp đơn xin phúc khảo CSGD kiểm tra và xác nhận vào đơn xin phúc khảo của thí sinh, CSGD sao lại 1 bản (để lưu) và nộp bản chính cho phòng GD&ĐT. Toàn bộ đơn xin phúc khảo của thí sinh phải được niêm phong và lưu giữ tại phòng GD&ĐT. HHT_Online