Theo phương án của Bộ Chính trị, chỉ có các lãnh đạo cao nhất của tỉnh, sở - ngành trong bộ máy Hà Nội mở rộng phải sắp xếp lại. Còn lại, cấp phó ở tất cả các cơ quan sẽ vẫn giữ nguyên cương vị của mình đến hết nhiệm kỳ.