ANTĐ - Thông tư liên bộ về điều chỉnh viện phí tăng từ 3 – 20 lần đã chính thức có hiệu lực vào ngày 15/4, tuy nhiên, tại Hà Nội, các bệnh viện vẫn chưa chính thức điều chỉnh giá vì Sở y tế đang xây dựng khung mức viện phí cho phù hợp.

ANTĐ