Quỹ Phát triển đất được coi là “kênh dẫn vốn” quan trọng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng ở Thủ đô, đồng thời chính thức hợp thức hóa hoạt động đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định thành lập Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội. Đây là tổ chức tài chính Nhà nước, có chức năng nhận vốn từ nguồn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và huy động các nguồn khác theo quy định để ứng vốn và chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, bù đắp chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và không vì mục đích lợi nhuận. Nhiệm vụ chính của Quỹ là ứng vốn cho Tổ chức Phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất để thực hiện các dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá; Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch. Bên cạnh đó, Quỹ Phát triển đất Hà Nội còn có nhiệm vụ ứng vốn cho ngân sách Nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ như chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất; hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu; hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, xây dựng các công trình hạ tầng tại các quận, huyện, thị xã có đất bị thu hồi. Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, tên giao dịch quốc tế “Hanoi Land Resources Development Fund”, tên viết tắt “HLRDF”. Trụ sở chính tại khu Đền Lừ II, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quỹ có 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý vốn, Phòng Quản lý đặt hàng mua nhà, thanh toán tái định cư, Phòng Hành chính – Kế hoạch – Tổng hợp. (Ngọc Mai)