Up lên cho mọi người biết thông tin mà mua nhà nhé, đất thì tớ bán được rồi, còn nhà thôi, mọi người ủng hộ nhé

Up lên cho mọi người biết thông tin mà mua nhà nhé, đất thì tớ bán được rồi, còn nhà thôi, mọi người ủng hộ nhé