QĐND - Hôm nay, cả nước tưng bừng kỷ niệm 121 năm ngày sinh và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào đúng dịp Bộ Chính trị ra Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sau hơn 4 năm thực hiện, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được toàn xã hội hưởng ứng tích cực, mang lại kết quả bước đầu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, nhất là trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đưa công cuộc đổi mới đất nước tiến lên. Tuy nhiên, cũng phải nghiêm khắc chỉ ra rằng, Cuộc vận động chưa được thực hiện đồng đều ở mọi người, mọi cấp, mọi ngành… Mà nguyên nhân chung của những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt là do sự thiếu gương mẫu, tự giác học tập, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, nhất là người chủ trì. Thiết thực kỷ niệm 121 năm ngày sinh, 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu tạo chuyển biến mạnh mẽ sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực đã và đang làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ, làm cản trở công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Kết quả triển khai Cuộc vận động đã khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành công việc thường xuyên hằng ngày cần nhiều giải pháp, nhưng trước hết đòi hỏi ở sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên và người chủ trì trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ. Khi Cách mạng còn trong trứng nước, thù trong giặc ngoài, đời sống nhân dân lầm than, cơ cực, nhờ có đội ngũ đảng viên trung kiên, phẩm chất cách mạng trong sáng, hết lòng vì Tổ quốc, vì nhân dân, mà chỉ với khoảng 5000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta càng khẳng định sức mạnh của Đảng phụ thuộc trước hết vào phẩm chất đạo đức cách mạng của từng đảng viên. Đạo đức của người đảng viên Cộng sản thể hiện trước hết ở vai trò đầu tàu, gương mẫu, nói đi đôi với làm, là biết đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi của cá nhân. Và đây cũng là tiêu chuẩn quan trọng để cử tri cả nước lựa chọn, bầu những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đi đôi với tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất thiết phải xây dựng và thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Cần quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Những ngày này, toàn quân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện lớn của đất nước, thực hiện kế hoạch của Tổng cục Chính trị về xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Quân đội, thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xứng đáng là đội quân do Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện, đội quân có vinh dự lớn được mang tên Bộ đội Cụ Hồ - đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. QĐND