GS Lâm Quang Thiệp cho biết, ông nhất trí việc nên tổ chức chỉ một kỳ thi theo tiêu chuẩn quốc gia ở cuối bậc phổ thông, nhưng ông lại muốn nêu một phương án khác: Đó không phải là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, cũng không phải kỳ thi tuyển trực tiếp vào ĐH mà là kỳ thi đánh giá năng lực người học ở cuối bậc phổ thông.