Ngày 16/6, Công đoàn Công Thương đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.