Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) vừa cho biết, công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (MCK: TTF) có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá vốn thực góp.

Go Truong Thanh dung truoc nguy co bi huy niem yet - Anh 1

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 của TTF, công ty ghi nhận lợi nhuận cổ đông công ty mẹ là âm hơn 394,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng khoản lỗ này là hơn 1.475 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2016 là âm hơn 1.605 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp là 1.466 tỷ đồng.

Hiện tại, TTF đang giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt. Nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016 của TTF có tổng lỗ lũy kế vẫn vượt quá số vốn điều lệ thực góp, thì HSX sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc với chứng khoán TTF.