VinaCorp - Thời gian giao dịch từ ngày 11/2/2011 đến ngày 11/4/2011 theo phương thức qua sàn, khớp lệnh và thỏa thuận.

CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (GMD) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Deutsche Bank Ag London. Theo đó, Deutsche Bank đăng ký bán 3.600.000 cổ phiếu và mua 2.000.000 cổ phiếu từ ngày 11/2/2011 đến ngày 11/4/2011 theo phương thức qua sàn, khớp lệnh và thỏa thuận. Hiện tại, Deutsche Bank đang nắm giữ 5.601.216 cổ phiếu GMD tương đương 5,6%. Nếu giao dịch thành công thì Deutsche Bank sẽ nắm giữ 4.001.216 cổ phiếu tương đương tỷ lêk 4%.