GD&TĐ - Theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết 1 tuần nên đối với các trường hạng I.

Giáo viên chuyên thể dục chỉ dạy đủ 23 tiết, còn lại 1 số tiết thể dục thì giáo viên chủ nhiệm phải dạy kiêm, tức là dạy 1 hoặc 2 tiết thể dục 1 tuần.

Vậy những giáo viên đó có được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành không? - Trương Thu Hà (truongthuhac75@gmail.com)

* Trả lời:

Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Theo đó Quyết định này quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tại Điều 2 Quyết định này quy định về đối tượng áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Chế độ bồi dưỡng được thực hiện theo Điều 3 của Quyết định trên. Cụ thể: Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Căn cứ vào quy định nêu trên, thì Nhà nước không phân biệt giáo viên giảng dạy chuyên trách hay kiêm nhiệm, giáo viên giảng dạy có hay không có bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn về thể dục thể thao.

Vì vậy theo thư bạn viết, hiện bạn vẫn phải dạy kiêm nhiệm từ 1 đến 2 tiết thể dục /tuần. Do đó, bạn vẫn được hưởng chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục dành cho giáo viên giảng dạy kiêm nhiệm môn thể dục theo quy định hiện hành.

Cụ thể, bạn được hưởng chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 01% mức lương tối thiểu chung cho 01 tiết giảng thực hành.

Về chế độ trang phục bạn sẽ được cấp 01 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 01 đôi giày thể thao/năm, 02 đôi tất thể thao/năm, 02 áo thể thao ngắn tay/năm (áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định trên).